privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.

 • Enkele gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie/boekhouding, zodat ik of mijn administrateur/boekhouder, een factuur kan opstellen. In geval van wanbetaling zal ook een incassobureau uiteindelijk gebruik maken van deze gegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals de WGBO vereist. Mocht ik door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zijn praktijk te voeren, dan zal uw dossier worden overgedragen aan een collega die uw dossier zal bewaren conform de WGBO en de AVG.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • uw verzekerdennummer
 • de datum van het consult

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld consult psychotherapie/ relatietherapie/ coaching met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld

 • de kosten van het consult.